Wypis i wyrys z MPZP |

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Kogo dotyczy:

Osoby fizyczne i osoby prawne ubiegające się o uzyskanie wypisu i wyrysu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Czas realizacji:

Urząd ma 14 dni na wydanie wypisu i wyrysu – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty:

Opłata od wypisu:

do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł.

Za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

Nie więcej niż 200 zł

Tryb odwoławczy:

Jeśli urząd nie załatwi Twojej sprawy w terminie to możesz złożyć zażalenie. Złóż je do samorządowego kolegium odwoławczego. Reguluje to art. 37 § 1 k.p.a.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.