UŻYTKI GRUNTOWE |

UŻYTKI GRUNTOWE

30-10-2019

Kompozycja prezentuje użytki gruntowe podzielone według Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393).

Po przybliżeniu obszaru mapy, pojawiają się klasy bonitacyjne, dzięki czemu możliwa jest pełna analiza klasoużytków.

Kryteria zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określa załącznik nr 6 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

GRUNTY ROLNE, które dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  2. sady, oznaczone symbolem – S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;
 2. nieużytki, oznaczone symbolem – N.

GRUNTY LEŚNE, które dzielą się na:

 1. lasy, oznaczone symbolem – Ls;
 2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE, które dzielą się na:

 1. tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem – B;
 2. tereny przemysłowe, oznaczone symbolem – Ba;
 3. inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem – Bi;
 4. zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem – Bp;
 5. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem – Bz;
 6. użytki kopalne, oznaczone symbolem – K;
 7. tereny komunikacyjne, w tym:
  1. drogi, oznaczone symbolem – dr,
  2. tereny kolejowe, oznaczone symbolem – Tk,
  3. inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem – Ti,
  4. grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem – Tp.

UŻYTKI EKOLOGICZNE, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;

GRUNTY POD WODAMI, które dzielą się na:

 1. grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, oznaczone symbolem – Wm;
 2. grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem – Wp;
 3. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem – Ws.

TERENY RÓŻNE, oznaczone symbolem – Tr.