UTWÓRZ WŁASNĄ MAPĘ |

UTWÓRZ WŁASNĄ MAPĘ

07-04-2020

Wybierając ten kafelek, otrzymujemy dostęp do wszystkich warstw udostępnionych na geoportalu. Korzystając z narzędzia „Warstwy”, znajdującego się w panelu bocznym po lewej stronie ekranu, możemy włączyć tylko interesujące nas zbiory danych i wyświetlić je na jednej mapie. Korzystając z możliwości ustawiania przezroczystości, możemy wyświetlić kilka warstw w jednym momencie, dzięki czemu będzie można przeanalizować interesujące nas zjawisko.

Początkowe ustawienie tej kompozycji mapowej zawiera działki ewidencyjne, obręby geodezyjne oraz numerację adresową i nazwy ulic. Są to dane referencyjne, które pozwalają nam się „odnaleźć” w terenie. Dlatego też niezalecane jest wyłączanie tych akurat warstw. W przypadku gdy mapa stanie się nieczytelna i będziemy chcieli przywrócić stan początkowy, należy skorzystać z opcji „Resetuj kompozycję”, dostępnej w prawym górnym rogu zakładki „Warstwy”. Kompozycję można również zapisać, za pomocą narzędzia „Zapisz mapę”, dostępnego na pasku narzędzi w prawym górnym rogu. Narzędzie to działa w ramach jednej kompozycji i pozwala na zapisanie wielu widoków / konfiguracji portalu. Umożliwia także wygenerowanie odpowiedniego linku. Warto również zaznaczyć, że kompozycja „UTWÓRZ WŁASNĄ MAPĘ” posiada nieco inny układ warstw niż wszystkie pozostałe kompozycje.

Korzystanie z opcji „UTWÓRZ WŁASNĄ MAPĘ” rekomendowane jest dla zaawansowanych użytkowników portalu.


Poniżej zaprezentowany jest przykład skorzystania z opcji „UTWÓRZ WŁASNĄ MAPĘ”, w sytuacji gdy planujemy zakupić w Gorzowie Wielkopolskim działkę budowlaną oraz wybudować dom.

1) Po otwarciu mapy warto sprawdzić ofertę inwestycyjną Miasta, w zakresie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Aby to uczynić, należy zaznaczyć grupę warstw OFERTY INWESTYCYJNE. Niewielkie brązowe pinezki oznaczają działki przeznaczone aktualnie do sprzedaży.

2) Drugą opcją jest wpisanie w wyszukiwarce numeru działki, gdy interesuje nas konkretna nieruchomość. W lewym górnym rogu należy zmienić opcję wyszukiwania z „Adres” na „Działka”, następnie wpisać odpowiedni numer.

3) Gdy na mapie pojawi się już interesująca nas działka, warto sprawdzić zapisy planistyczne dla tej nieruchomości. W tym celu należy włączyć grupę warstw DOKUMENTY PLANISTYCZNE i kliknąć na mapie w interesującą nas nieruchomość. W panelu bocznym po lewej stronie ekranu, pojawi się informacja zawierająca szczegółowe zapisy planistyczne dla tego miejsca. Drugim sposobem odczytu informacji zawartych w planie, jest wyświetlenie rysunku planu. W tym celu, także należy skorzystać z narzędzia informacji i wybrać zakładkę Granice MPZP, która pozwoli na pobranie pliku PDF z rysunkiem. Innym sposobem, może być zaznaczenie odpowiedniego rastra, z grupy warstw ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE MPZP.

4) Jeśli na danej działce brak jest obowiązującego planu miejscowego, warto włączyć jeszcze grupę warstw DECYZJE WZ I ULICP. Być może na interesującą nas nieruchomość, została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli tak, to można wyświetlić informacje szczegółowe dotyczące tej decyzji, poprzez kliknięcie w odpowiednim miejscu na mapie.

5) W przypadku gdy dana działka nie jest objęta planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, aby wybudować dom, będziemy musieli najprawdopodobniej złożyć do Urzędu Miasta wniosek o wydanie takowej decyzji. Przed tym krokiem, należałoby jeszcze sprawdzić zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla interesującej nas nieruchomości. W tym celu, należy zaznaczyć grupę warstw STUDIUM i kliknąć w odpowiednim miejscu, aby uzyskać informacje szczegółowe. Jeśli dana działka przeznaczona jest w studium pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, to nasze szanse wzrastają.

6) Kolejnym krokiem, powinno być sprawdzenie wybranej działki pod kątem ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jeśli na mapie mamy zbyt dużo informacji i stała się ona nieczytelna, warto skorzystać z opcji „Resetuj kompozycję”. Następnie możemy zaznaczyć grupę warstw OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH, aby dowiedzieć się czy interesująca nas nieruchomość podlega procedurze wyłączenia gruntów z ochrony. Jeśli tak jest, to warto skorzystać z informacji zawartych w opisie mapy „Ochrona Gruntów Rolnych i Leśnych”, gdzie dostępny jest m.in. odnośnik do odpowiedniej ustawy.

7) Po przeanalizowaniu wybranej działki ewidencyjnej w zakresie zapisów planistycznych oraz geodezyjnych, można zapoznać się z danymi dotyczącymi ukształtowania terenu na interesującym nas obszarze. Pomocna w tym, okaże się grupa warstw EKOFIZJOGRAFIA, gdzie znajdują się rastry np. z wysokościami czy spadkami terenu. Aby odczytać konkretne wartości z tych rastrów, należy skorzystać z opcji „Pomiar NMT”, dostępnej na pasku narzędzi, w prawym górnym rogu.

8) Aby poszerzyć naszą wiedzę dotyczącą danej nieruchomości, można skorzystać z informacji zawartych w grupach warstw ZABYTKI, OCHRONA PRZYRODY, ZAGROŻENIE POWODZIOWE. Zapewne większość tych informacji została ujęta w zapisach planistycznych, dlatego już je poznaliśmy. Jednak aby uzyskać szerszy kontekst, przeanalizowanie tych danych wydaje się jak najbardziej zasadne. Sposób wyświetlania informacji szczegółowych jest analogiczny jak w poprzednich krokach.

9) Ostatnią grupą danych, istotnych z punktu widzenia budowy domu, wydają się informacje zawarte w grupach warstw EDUKACJA oraz DROGI ROWEROWE. Zapoznamy się dzięki temu z danymi dotyczącymi rozmieszczenia placówek edukacyjnych oraz żłobków i klubów dziecięcych w mieście, czy też przebiegiem dróg rowerowych. Oczywiście zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi danymi udostępnionymi na portalu, dzięki czemu wzbogacimy naszą wiedzę na temat Gorzowa Wielkopolskiego, a w szczególności okolicy w której zamierzamy zamieszkać.


Informacje, które uzyskamy poprzez wykonywanie powyższych kroków, można uzyskać także poprzez wyświetlanie odpowiednich kompozycji mapowych. Po wpisaniu numeru interesującej nas działki, mapa przybliży się do tej nieruchomości i przy zmianie kompozycji, działka ta cały czas będzie zaznaczona. Być może ten sposób pozyskiwania informacji, będzie dla wielu osób wygodniejszy. Korzystając z tej metody, otrzymujemy przy każdej kompozycji odpowiednio przygotowaną legendę, ułatwiającą odczyt mapy.