CZYM JEST SIP? |

CZYM JEST SIP?

30-03-2020


SIP, czyli System Informacji Przestrzennej, nazywa się systemy pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem systemu. [Gaździcki 1990].

W praktyce spotykamy się z wieloma innymi określeniami bliskoznacznymi definiującymi te systemy. Bardzo popularnym i chyba często używanym odpowiednikiem SIP jest GIS (ang. Geographic Information System) czy LIS (ang. Land Information System).

W istocie, pomimo różnych celów przetwarzania informacji (baz danych) w różnych dziedzinach (geografii, geodezji, informatyce, zarządzaniu kryzysowym, medycynie i innych) we wszystkich tego typu systemach, punktem wyjścia są dane związane z lokalizacją obiektów. Dotyczyć one będą danych przestrzennych (informacje o kształcie, lokalizacja bezwzględna i topologia) oraz danych opisowych (atrybuty takie jak cechy ilościowe i jakościowe obiektów, które nie mają charakteru przestrzennego). Zatem SIP to system opisujący przestrzennie zjawiska i procesy, oraz wspomagający gospodarowanie miastem.