PRZYROST RZECZYWISTY LUDNOŚCI 2015-2020 |

PRZYROST RZECZYWISTY LUDNOŚCI 2015-2020

06-04-2020

Przyrost rzeczywisty ludności pokazuje zmianę liczby ludności na danym terenie, w tym przypadku na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego. Stanowi on sumę przyrostu naturalnego (różnica urodzeń i zgonów) oraz salda migracji (różnica imigracji i emigracji).

Do analizy zostały wzięte pod uwagę dane o osobach zameldowanych z dwóch okresów czasowych: II kwartał 2015 roku oraz I kwartał 2020. Dzięki temu można zaobserwować na mapie, które osiedla się zaludniały (ciepłe kolory) a gdzie ludności ubywało (kolor szaro-niebieski). Zauważalna jest przede wszystkim korelacja między lokalizacją nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a dodatnim przyrostem rzeczywistym. Pozostałe obszary nie prowadzą do tak jednoznacznych wniosków, jednak pewne zależności można dostrzec. Na osiedlach, gdzie dominuje zabudowa wielorodzinna, widać delikatną przewagę ujemnego przyrostu rzeczywistego, natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej sytuacja jest odwrotna.

Warto dodać, że usunięto z mapy heksagony, gdzie liczba osób zameldowanych była mniejsza niż 25. Zdecydowano się na taki krok, aby wyeliminować błąd statystyczny, a także by zanonimizować dane.