OCHRONA PRZYRODY |

OCHRONA PRZYRODY

24-09-2019

Mapa prezentuje dane przestrzenne dotyczące ochrony przyrody. Dla uzyskania szerszego kontekstu, dane obejmują nie tylko obszar Gorzowa Wielkopolskiego, ale całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (gminy Kłodawa, Santok, Deszczno, Bogdaniec,Lubiszyn).

Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) wyróżnia 10 form ochrony przyrody w Polsce (cztery z nich, zaznaczone pogrubioną czcionką, mogą być ustanawiane tylko na podstawie uchwał Rady Miasta):

 • park narodowy,
 • rezerwat przyrody,
 • park krajobrazowy,
 • obszar chronionego krajobrazu,
 • obszar Natura 2000 ( obszary specjalnej ochrony ptaków – OSO, specjalne obszary ochrony siedlisk – SOO, obszary mające znaczenie dla Wspólnoty – OZW),
 • pomnik przyrody,
 • stanowisko dokumentacyjne,
 • zespół przyrodniczo-krajobrazowy,
 • użytek ekologiczny,
 • ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego jest około 150 pomników przyrody (głównie drzew). Ponadto mamy 3 miejsca, gdzie występują obszarowe formy ochrony przyrody:

 • Murawy Gorzowskie, będące zarówno rezerwatem przyrody (oficjalna nazwa „Gorzowskie Murawy”) jak i obszarem Natura 2000 (SOO);
 • okolice rzeki Warty (przy wschodniej granicy miasta), gdzie występują obszary Natura 2000 (OSO oraz SOO) oraz obszar chronionego krajobrazu „Dolina Warty i Dolnej Noteci”;
 • obszar położony w okolicy ulicy Kostrzyńskiej (przy zachodniej granicy miasta), gdzie występuje zarówno użytek ekologiczny „Gorzowskie Murawy Kserotermiczne” jak i obszar Natura 2000 (SOO).