OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH |

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

20-11-2019

Mapa przedstawia tereny podlegające ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 poz. 1161).

Zgodnie z art. 3 1. ustawy ochrona gruntów rolnych polega na:

  1. ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne
  2. zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi
  3. rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze
  4. zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych
  5. ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi

Zgodnie z art. 3 2. ustawy ochrona gruntów leśnych polega na:

  1. ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze
  2. zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów masowych ziemi
  3. przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej
  4. poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności
  5. ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi