OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH |

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

20-11-2019

Mapa przedstawia tereny podlegające ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78).

Zgodnie z art. 3 1. ustawy ochrona gruntów rolnych polega na:

  1. ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne;
  2. zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi;
  3. rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;
  4. zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych.

Zgodnie z art. 3 2. ustawy ochrona gruntów leśnych polega na:

  1. ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze;
  2. zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów masowych ziemi;
  3. przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej;
  4. poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności;
  5. ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.