MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

17-09-2019

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego. Ich treść powinna być zgodna z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Oba dokumenty stanowią podstawę gospodarki przestrzennej miasta.

Dzięki miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego można sprawdzić przeznaczenie wybranego obszaru lub działki ewidencyjnej (np. czy na danym terenie wybudowany zostanie blok mieszkalny, czy też będzie to obszar zieleni urządzonej). Po kliknięciu na mapie na wybranym terenie / działce, w panelu bocznym pojawi się fragment uchwały, odnoszący się do wybranego przez nas obszaru. W ten sposób, dowiemy się jaki jest planowany sposób zagospodarowania oraz zabudowy terenu.

Pomocna przy analizie przeznaczeń może okazać się także legenda przeznaczeń (po lewej stronie ekranu w panelu bocznym), w której zastosowano generalizację funkcji występujących w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dzięki zastosowanej kolorystyce jesteśmy w stanie, w krótkim czasie przeanalizować przeznaczenia terenów na większym obszarze (np. całego osiedla).

Warto pamiętać, że prawem miejscowym, obok tekstu uchwały, jest rysunek planu będący załącznikiem graficznym do uchwały. Przedstawione na mapie oznaczenia graficzne, w postaci kolorów oraz symboli są tylko generalizacją rysunków, wprowadzoną aby łatwiej można było interpretować poszczególne zapisy. Aby zapoznać się z oryginalnym rysunkiem należy wybrać z zakładki „Warstwy” odpowiedni raster z rysunkiem (numery rastrów odpowiadają numerom planów, które widoczne są w mniejszej skali) lub włączyć rysunek jako PDF (należy kliknąć na wybranym mpzp, aby wyświetlić informację w panelu bocznym, wybrać zakładkę „Granice MPZP” i otworzyć załącznik graficzny). Pierwsza metoda ma tą zaletę, że rysunek wyświetli nam się na mapie i będzie można przeanalizować jego zawartość w porównaniu z otaczającym terenem oraz innymi danymi zgromadzonymi w portalu MSIP.

Udostępnione na mapie dane obejmują także takie informacje jak: nieprzekraczalne oraz obowiązujące linie zabudowy, dominanty architektoniczne, akcenty urbanistyczne i inne zapisy planistyczne.