DYREKTYWA INSPIRE |

DYREKTYWA INSPIRE

30-03-2020

Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (ang. Infrastructure for Spatial Information in the European Community, INSPIRE) – dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 25 kwietnia 2007 i obowiązująca od 15 maja 2007 roku.


Tematy danych przestrzennych INSPIRE składają się z trzech „aneksów”:


ANEKS I

 1. Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych
 2. Systemy siatek geograficznych
 3. Nazwy geograficzne
 4. Jednostki administracyjne
 5. Adresy
 6. Działki katastralne
 7. Sieci transportowe
 8. Hydrografia
 9. Obszary chronione

ANEKS II

 1. Ukształtowanie terenu
 2. Użytkowanie terenu
 3. Ortofotomapa
 4. Geologia

ANEKS III

 1. Jednostki statystyczne
 2. Budynki
 3. Gleba
 4. Zagospodarowanie przestrzenne
 5. Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi
 6. Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe
 7. Urządzenia do monitorowania środowiska
 8. Obiekty produkcyjne i przemysłowe
 9. Obiekty rolnicze i akwakultury
 10. Rozmieszczenie ludności / Demografia
 11. Gospodarowanie obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne i jednostki sprawozdawcze
 12. Strefy zagrożenia naturalnego
 13. Warunki atmosferyczne
 14. Warunki meteorologiczno – geograficzne
 15. Warunki oceanograficzno – geograficzne
 16. Regiony morskie
 17. Regiony biogoegraficzne
 18. Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne
 19. Rozmieszczenie gatunków
 20. Zasoby energetyczne
 21. Zasoby mineralne