DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO |

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

30-03-2020

Mapa prezentuje wszystkie decyzje o warunkach zabudowy oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego. Decyzje tego typu wydawane są w sytuacji, kiedy na danym terenie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego określają lokalizację inwestycji celu publicznego (np. budowa sieci infrastruktury technicznej), natomiast sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzje wydawane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588).

Znajdująca się w panelu bocznym legenda, prezentuje podział decyzji ze względu na dominującą funkcję, zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589).