DARMOWE ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH |

DARMOWE ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH

27-10-2020

Wiele danych przestrzennych jest udostępnionych w internecie do pobrania za darmo, co wpisuje się w ideę przepisów o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zazwyczaj trzeba spełnić jedynie określone wymagania dotyczące licencji. Poniższy wpis zawiera informacje o podstawowych źródłach danych przestrzennych, możliwych do wykorzystania na określonych zasadach. Umieszczone zostały tutaj liczne odnośniki, umożliwiające łatwe dotarcie do danych.


 • PAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY

Dokładny opis danych udostępnianych bezpłatnie z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego znajduje się tutaj.

 • OPEN STREET MAP

Dane OSM są danymi wektorowymi dotyczącymi między innymi budynków, dróg, wód powierzchniowych, punktów zainteresowań czy pokrycia terenu. Udostępniane są w formacie xml(.osm) oraz ESRI Shapefile (.shp). Korzystanie z danych jest darmowe, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów jako źródła. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Dane można pobrać  między innymi poprzez niemiecką stronę Geofabrik. Po pobraniu danych w formacie ESRI Shapefile (.shp) są one gotowe do użycia w środowisku GIS np. w darmowym oprogramowaniu QGIS.

 • GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Wszelkie dane dotyczące ochrony środowiska można pobrać ze strony GDOŚ.  Dane są dostępne w formacie WMS, WFS oraz ESRI Shapefile (.shp).

Ponadto GDOŚ prowadzi witrynę interaktywnych map Geoserwis, na której prezentowane są dane przestrzenne, dotyczące m.in. form ochrony przyrody w Polsce.

 • PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

PIG udostępnia dane geologiczne i hydrogeologiczne.

Geologiczne dane przestrzenne można bezpłatnie pobrać w formacie SHP. Udostępniony jest również serwer danych przestrzennych, który publikuje usługi mapowe w międzynarodowych standardach udostępniania map – WMS i WFS.

Państwowy Instytut Geologiczny posiada także serwis mapowy, na którym prezentuje dane przestrzenne.

 • KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ

Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju. Udostępniany zbiór zawiera następujące warstwy tematyczne w postaci wektorowej: jeziora, rzeki wyróżnione, odcinki rzek wyróżnionych, węzły na rzekach wyróżnionych, zlewnie elementarne oraz tabele z nazwami dodatkowymi dla jezior i rzek.

Dane do pobrania znajdują się tutaj.

 • BANK DANYCH O LASACH

Bank Danych o Lasach to hurtownia danych gromadząca, przetwarzająca i udostępniająca informacje dotyczące lasów wszystkich form własności na terenie Polski. BDL udostępnia dane w formacie WMS, WMTS i WFS oraz w formacie SHP poprzez wypełnienie specjalnego formularza.

 • GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GIOŚ udostępnia między innymi dane dotyczące monitoringu jakości wód, gleb, powietrza, monitoringu pól elektromagnetycznych czy monitoringu hałasu. Dane te udostępnia w formacie WMS i WFS na swoim portalu mapowym

 • CORINE LAND COVER

Istotą programu CORINE Land Cover (CLC) jest dostarczenie aktualnej informacji dotyczącej pokrycia terenu/użytkowania ziemi na obszarze całej Europy w regularnym cyklu oraz wykazanie zmian zachodzących między kolejnymi cyklami

Dane można pozyskać ze strony GIOŚ. Obejmują one obszar całego kraju wraz z buforem (około 1 km) i udostępniane są w formie Geobazy CLC2018 (.gdb).

 • DANE STATYSTYCZNE

Przestrzenne dane statystyczne prezentowane są na Portalu Geostatystycznym.  Portal Geostatystyczny to narzędzie do interaktywnej prezentacji kartograficznej i publikacji zagregowanych wynikowych informacji statystycznych będących wynikiem różnego rodzaju analiz przestrzennych, w tym pozyskanych w spisach powszechnych, prezentowanych na mapach.

Dane można pozyskać w formacie WMS, GML i SHP.

Dane opisowe – niemające odniesienia w przestrzeni można pozyskać ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.

 • MAPY HISTORYCZNE

MAPSTER –  zbiór materiałów kartograficznych Polski i Europy Środkowej w postaci cyfrowej, które są udostępniane do użytku niekomercyjnego.

…mapy z przeszłością… są kontynuacją projektu Mapy WIG w XXI wiek i później hgis@cartoninjas.net, którego celem było udostępnienie map opracowanych przez kartografów Wojskowego Instytutu Geograficznego.

 • POZOSTAŁE SERWISY UDOSTĘPNIAJĄCE DANE

SRTM – strona umożliwia pozyskanie cyfrowego modelu terenu dla całego świata.

Earthexplorer USGS – serwis prowadzony przez amerykańską służbę geologiczną, udostępniający zdjęcia satelitarne dla całego świata.