DARMOWE POZYSKIWANIE DANYCH Z ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO PRZEZ PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA PUBLICZNE |

DARMOWE POZYSKIWANIE DANYCH Z ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO PRZEZ PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA PUBLICZNE

31-03-2020

Darmowe pozyskanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego możliwe jest po spełnieniu następujących warunków (na podstawie art. 15. Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U.2019.0.700 t.j.):

  • dane zostaną pozyskane w postaci elektronicznej
  • dane będą wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych
  • podmiot wnioskujący o dane wskaże we wniosku realizację zadania publicznego*

* w przypadku gdy wniosek składa podmiot zewnętrzny, który realizuje zadanie publiczne powierzone przez podmiot publiczny (np. wybrany Wydział Urzędu Miasta), to w umowie między tymi podmiotami powinna być zapisana realizacja konkretnego zadania publicznego

* w przypadku gdy wniosek składa podmiot publiczny (np. wybrany Wydział Urzędu Miasta),  który posiada umowę z podmiotem zewnętrznym w której wpisana jest realizacja zadania publicznego, to we wniosku należy oznaczyć komu powierzymy dane do przetwarzania


W przypadku gdy powyższe warunki są spełnione, należy złożyć wniosek zgodnie z Rozporządzeniem  z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (D.U. 2018.29 t.j.).

Dodatkowo należy złożyć wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P) wraz z jednym z poniższych wniosków (P1, P2, P5, P6, P7) jako uszczegółowienie wniosku o udostępnienie:

a) mapy zasadniczej lub mapy EGiB – formularz P+P1

b) zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – formularz P+P2

c) rejestru cen i wartości nieruchomości – formularz P+P5

d) raportów na podstawie bazy danych EGiB – formularz P+P6

e) innych materiałów – formularz P+P7


Do wykorzystania powyższych danych niezbędne jest posiadanie licencji wystawionej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

* więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii