DANE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ZWOLNIONE Z OPŁAT I UDOSTĘPNIONE DO POBRANIA BEZ LICENCJI |

DANE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ZWOLNIONE Z OPŁAT I UDOSTĘPNIONE DO POBRANIA BEZ LICENCJI

22-10-2020

Na podstawie art. 40a ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za udostępnianie zbiorów danych:

a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

b) państwowego rejestru nazw geograficznych,

c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250000 i mniejszych,


d) numerycznego modelu terenu (do pobrania poprzez geoportal krajowy),

e) ortofotomapy (do pobrania poprzez geoportal krajowy),

f) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (do pobrania poprzez geoportal krajowy),

g) szczegółowych osnów geodezyjnych,

h) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10000–1:100000 (do pobrania poprzez geoportal krajowy),

Należy wybrać odpowiednią warstwę, a następnie znaleźć na mapie interesujący nas arkusz i poprzez kliknięcie pobrać wybrany plik lub paczkę danych (patrz obrazek poniżej).


i) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii (do pobrania poprzez geoportal geodezyjny miasta),

j) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych (do pobrania poprzez geoportal geodezyjny miasta);

Należy wybrać interesujący nas obszar miasta (dane dla całego miasta nie są możliwe do pobrania jednocześnie), a następnie postępować zgodnie z instrukcją zaprezentowaną na obrazku poniżej.


Dla wyżej wymienionych zbiorów danych nie wydaje się licencji (art 40c, ust. 5 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne).