WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU I MODGiK |

WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU ORAZ MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ


E-USŁUGI


GEOPORTAL – TRYB PUBLICZNY

Dane udostępnione poprzez Geoportal Gorzowa Wielkopolskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z  dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego.

Zawarte w Geoportalu Gorzowa Wielkopolskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

GEOPORTAL – TRYB CHRONIONY

Usługa umożliwia dostęp do danych mapy zasadniczej i informacji o właścicielach działek.

DANE OPISOWE EGIB

Usługa zapewnia dostęp do danych ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszeń o zmianie tych danych.

PRZEGLĄDANIE ZGŁOSZONYCH PRAC GEODEZYJNYCH

Usługa przeznaczona dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac.

ZAPYTANIA KOMORNICZE

Usługa przeznaczona dla komorników.

DANE RCiWN

Uzyskiwanie danych zgromadzonych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości. Składanie wniosków o udostępnienie danych.

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW ZASOBU I WNIOSKI ZUD

Składanie wniosków o udostępnienie danych w tym wniosek o wypis z ewidencji gruntów i budynków.


KARTY SPRAW – co i jak załatwić w Urzędzie?


 1. Podział nieruchomości zgodny z ustaleniami planu miejscowego, warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub niesprzeczny z przepisami odrębnymi.
 2. Podział nieruchomości dokonywany niezależnie od ustaleń planu lub niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Ustalenie numeru porządkowego budynku.
 4. Wydawanie dokumentów w postaci wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie danych ewidencji gruntów i budynków.
 6. Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym udostępnienie kopii map i zbiorów danych w postaci elektronicznej.
 7. Zgłoszenie prac geodezyjnych.
 8. Udostępnienie w postaci elektronicznej danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podmiotom realizującym zadania publiczne.
 9. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 10. Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.
 11. Decyzja ustalająca wysokość należności za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

KONTAKT


Wydział Geodezji i Katastru

Adres: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: 95 7355 633
E-mail: wkg@um.gorzow.pl


Mateusz Umer

Dyrektor Wydziału
Telefon: 95 7355 641
E-mail: mateusz.umer@um.gorzow.pl


Wydział Geodezji i Katastru

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Adres: ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: 95 7355 952
E-mail: wkg@um.gorzow.pl


Katarzyna Kostycewicz

Geodeta Miejski
Telefon: 95 7355 955, 95 7355 599
E-mail: katarzyna.kostycewicz@um.gorzow.pl