Baza wiedzy |

BAZA WIEDZY


INSTRUKCJA OBSŁUGI GEOPORTALU

03-02-2020

Instrukcja zawiera wskazówki, pokazujące w przystępny sposób, jak korzystać z poszczególnych funkcjonalności geoportalu. Większość zagadnień została przedstawiona za pomocą „zrzutów ekranów”, do których dodano odpowiednie komentarze. Na stronie głównej znajdują się kafelki z poszczególnymi kompozycjami znajdującymi się na geoportalu. Po kliknięciu na wybrany kafelek użytkownik zostanie przeniesiony do portalu. Jednak najpierw warto zwrócić […]

Czytaj dalej

CZYM JEST SIP?

30-03-2020

SIP, czyli System Informacji Przestrzennej, nazywa się systemy pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem systemu. [Gaździcki 1990]. W praktyce spotykamy się z wieloma innymi określeniami bliskoznacznymi definiującymi te systemy. Bardzo popularnym i chyba często używanym odpowiednikiem SIP jest GIS (ang. […]

Czytaj dalej

DYREKTYWA INSPIRE

30-03-2020

Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (ang. Infrastructure for Spatial Information in the European Community, INSPIRE) – dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 25 kwietnia 2007 i obowiązująca od 15 maja 2007 roku. Tematy danych przestrzennych INSPIRE składają się z trzech […]

Czytaj dalej

DARMOWE POZYSKIWANIE DANYCH Z ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO PRZEZ PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA PUBLICZNE

31-03-2020

Darmowe pozyskanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego możliwe jest po spełnieniu następujących warunków (na podstawie art. 15. Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U.2019.0.700 t.j.): dane zostaną pozyskane w postaci elektronicznej dane będą wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych podmiot wnioskujący […]

Czytaj dalej

DANE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ZWOLNIONE Z OPŁAT I UDOSTĘPNIONE DO POBRANIA BEZ LICENCJI

22-10-2020

Na podstawie art. 40a ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za udostępnianie zbiorów danych: a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, b) państwowego rejestru nazw geograficznych, c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach […]

Czytaj dalej

DARMOWE ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH

27-10-2020

Wiele danych przestrzennych jest udostępnionych w internecie do pobrania za darmo, co wpisuje się w ideę przepisów o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zazwyczaj trzeba spełnić jedynie określone wymagania dotyczące licencji. Poniższy wpis zawiera informacje o podstawowych źródłach danych przestrzennych, możliwych do wykorzystania na określonych zasadach. Umieszczone zostały tutaj liczne odnośniki, umożliwiające […]

Czytaj dalej

PIERWSZE KROKI W QGIS

28-10-2020

QGIS jest to wolne i otwarte oprogramowanie GIS licencjonowane na warunkach GNU General Public License, które umożliwia przeglądanie danych przestrzennych, zarządzanie danymi, tworzenie własnych danych, wykonywanie różnego rodzaju analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Oprogramowanie obsługuje szereg formatów wektorowych (m. in. SHP, Mapinfo TAB, GML, rastrowych (m. in. TIFF,GeoTIFF, JPEG, PNG, […]

Czytaj dalej