ANALIZA DEMOGRAFICZNA |

ANALIZA DEMOGRAFICZNA

30-03-2020

Mapa prezentuje analizę demograficzną Gorzowa Wielkopolskiego, opartą na danych o zameldowaniu mieszkańców w 2020 roku (I kwartał). Miasto zostało podzielone na heksagony, dla których w wyniku szeregu analiz, został przypisany kolor, informujący nas, która grupa wiekowa dominuje w danym miejscu. Poniżej zostanie przedstawiona metodologia poszczególnych etapów analizy.

Podstawowym wyzwaniem dla wykonania analizy, było podzielenie miasta na jednakowe jednostki, które można byłoby ze sobą porównywać. Zdecydowano się na utworzenie jednohektarowych heksagonów, które ze względu na swoją stosunkowo niewielką powierzchnię, zapewniają odpowiedni poziom szczegółowości.

Drugim elementem, niezbędnym do wykonania analizy demograficznej było posiadanie warstwy przestrzennej, zawierającej dane o liczbie zameldowanych mieszkańców (na pobyt stały oraz czasowy), przypisanych do punktów adresowych. Warto dodać, że warstwa powinna być aktualizowana w interwale miesięcznym i zawierać dodatkowe informacje o przedziałach wiekowych, dostosowanych do potrzeb analizy. Przygotowanie takiego zestawu danych zostało zabezpieczone w ramach projektu, dzięki któremu powstał ten portal. W ten sposób można było uniknąć żmudnego procesu geokodowania danych z Wydziału Spraw Obywatelskich.

Posiadając powyższe dane, w stosunkowo łatwy sposób można było obliczyć udział procentowy osób w danej grupie wiekowej dla całego miasta. Uzyskano następujące wyniki:

  • osoby do 24 lat (23,76 % ogółu mieszkańców)
  • osoby w wieku 25-59 lat (47,79 % ogółu mieszkańców)
  • osoby powyżej 59 lat (28,44 % ogółu mieszkańców)

Kolejnym krokiem było obliczenie udziału procentowego osób w danej grupie wiekowej, zameldowanych w obrębie jednego heksagonu. W tym celu wykorzystano narzędzie analizy programu QGIS – count points in polygon (weight), a także skorzystano z kalkulatora pól. Warto w tym miejscu dodać, że usunięto z mapy heksagony, gdzie liczba osób zameldowanych była mniejsza niż 25. Zdecydowano się na taki krok, aby wyeliminować błąd statystyczny, a także by zanonimizować dane.

Ostatnim elementem analizy było przypisanie odpowiednich kategorii dla poszczególnych heksagonów. Dane demograficzne obliczone dla każdego heksagonu, odniesiono do danych dla całego miasta. W ten sposób można było wyselekcjonować grupy wiekowe, które dominowały w poszczególnych jednostkach.


Powyższa analiza prowadzi do wielu ciekawych wniosków. Widać silną korelację między okresem, w którym powstało dane osiedle, a grupą wiekową dominującą w tym miejscu. Na przykład tzw. „Osiedle Europejskie”, które powstało w ostatnich latach, zdominowane jest przez grupę osób w wieku 25-59 oraz do 24 lat. Natomiast osiedle Staszica lub Dolinki, powstałe w latach 70-tych XX wieku, charakteryzuje się większą liczą zameldowanych seniorów.

Dane z 2020 roku można porównać z danymi z 2015 roku, kiedy wykonano identyczną analizę. Jest to możliwe dzięki narzędziu „warstwy”, gdzie można przełączać się pomiędzy danymi z obu okresów.